Home Game Yetu Dubai 7s: Kenya thrash Japan to finish third : The standard Sports